T-72M1

Chervona Kalyna Brigade

Destroyed

ID_54

July 27, 2023

Robotyne, Zaporizhzhia Oblast