T-64BV

56th Motorized Brigade

Destroyed

ID_51

March 2, 2022

Volnovakha, Donetsk Oblast