T-64BV

56th Motorized Brigade

Destroyed

ID_50

March 11, 2022

Volnovakha, Donetsk Oblast