T-64BV mod.2017

56th Motorized Brigade

Destroyed

ID_49

March 11, 2022

Volnovakha, Donetsk Oblast