T-64BV

56th Motorized Brigade

Destroyed

ID_48

March 11, 2022

Volnovakha, Donetsk Oblast