T-64B

56th Motorized Brigade

Captured

ID_47

March 11, 2022

Volnovakha, Donetsk Oblast