T-64BV

56th Motorized Brigade

Captured

ID_46

March 11, 2022

Volnovakha, Donetsk Oblast