T-64B

56th Motorized Brigade

Captured

ID_44

March 4, 2022

Volnovakha, Donetsk Oblast