T-64BV

56th Motorized Brigade

Captured

ID_43

March 11, 2022

Volnovakha, Donetsk Oblast